۲۲ بهمن ۱۳۹۸ جهان دیجیتال
کنفرانس ۱۳۹۵
۱۵ آبان ۱۳۹۶ جهان دیجیتال
کنفرانس ۱۹۳۵